المان و انرژی نو

انیمیشن _ روستای انرژی های تجدید پذیر

طرح ساخت روستایی در آلمان با عنوان روستای انرژی های تجدید پذیر