ضمائم و مستندات

%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa_%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق۱۴۰۴

سند ملی توسعه دانش بنیان انرژیهای تجدیدپذیر