سند همکاری های فرابخشی و بین بخشی

سندهمکاری های فرابخشی و بین بخشی -تفاهم نامه

 

سند راهبردی همکاری های فرابخشی و بین بخشی که تحت عنوان «آموزش حفاظت محیط زیست و مدیریت بر مصرف انرژی و آب» فی مابین وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو مبادله شده تا  در ۱۰۵ هزار واحد آموزشی در سراسر کشور به دانش آموزان، علاوه بر آموزش حفاظت محیط زیست، مدیریت بر مصرف منابع و شناخت انرژی از جمله انرژی های تجدیدپذیر را هم بیاموزیم.