دانلود فرم قرارداد و جدول فرصتهای تبلیغاتی حامیان مالی 

Form sponsors

قابل توجه:  سازمانها – نهادها – شرکتها – صاحبان مشاغل و صنایع – موسسه ها و …

شما نیز می توانید به عنوان حامی مالی در پروژه های سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دبیرخانه دائمی کودک و انرژی سهم داشته باشید.

لوگو شهرک انرژی           لوگو کودک انرژی محیط زیست               لوگو همیار انرژی دانش آموزی               لوگو جشنواره کودک و انرژی

دانلود فرم شماره ۱ – قرارداد حامیان مالی «پروژه شهرک انرژی» – ۱MB – PDF

دانلود فرم شماره ۲ – جدول فرصت های تبلیغاتی حامیان مالی «پروژه شهرک انرژی» – ۱MB – PDF

دانلود فرم شماره ۳ – قرارداد حامیان مالی «نمایشگاه کودک، انرژی و محیط زیست» – ۱MB – PDF

دانلود فرم شماره ۴ – جدول فرصت های تبلیغاتی حامیان مالی «نمایشگاه کودک، انرژی و محیط زیست» – ۱MB – PDF

دانلود فرم شماره ۵ – قرارداد حامیان مالی «طرح همیار انرژی دانش آموزی» – ۱MB – PDF

دانلود فرم شماره ۶ – جدول فرصت های تبلیغاتی حامیان مالی «طرح همیار انرژی دانش آموزی» – ۱MB – PDF

دانلود فرم شماره ۷ – قراردادحامیان مالی «جشنواره کودک و انرژی» – ۱MB – PDF

دانلود فرم شماره ۸ – جدول فرصت های تبلیغاتی حامیان مالی «جشنواره کودک و انرژی» – ۱MB – PDF