توسط رسانه

ویدئو _ مدیریت مصرف برق1

ویدئو مدیریت مصرف بهینه برق قسمت اول … ساخته: احسان قاسمی منبع: سابا student.saba.org.ir